top of page
DSC09414.JPG

Be Our Instructor

ร่วมงานเป็นครูกับเรา

Position

Instructor / Senior Instructor

Who fits the job? คนแบบไหนที่เหมาะกับงานครู I-STEP
 • ชอบเรียนรู้อย่างรอบด้านทั้งในเรื่องวิชาการและทักษะการทำงานที่สำคัญ เช่น การบริหารจัดการ การเป็นผู้นำ การสื่อสาร และ อื่นๆ

 • มีจิตใจอยากเป็นครูและทำเพื่อนักเรียนอย่างแท้จริง เห็นประโยชน์ของนักเรียนเป็นที่ตั้งและยินดีจะทำงานหนักเพื่อให้เด็กได้ผลประโยชน์สูงสุด

Compensation package

ค่าตอบแทนดีมาก ขึ้นอยู่กับความสามารถด้านวิชาการ ด้านการจัดการ และทักษะการสื่อสาร และได้รับโอกาสในการเรียนและฝึกฝนทักษะคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ ฟิสิกส์ระดับสูงฟรี

Job Description

I-STEP เปิดสอน 4 วิชาคือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ และ ภาษาไทยโดยหลักสูตร I-STEP ครอบคลุมตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัย

การเป็นครู I-STEP นั้นแตกต่างจากการเป็นครูสอนพิเศษทั่วไป ครู I-STEP มีบทบาทสำคัญใน 3 ด้านหลัก

 • ด้านวิชาการและการสอน: I-STEP ตั้งใจที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับนักเรียนทุกคน โดยนักเรียนแต่ละคนจะมีจุดเริ่มต้นของตัวเองและมีความก้าวหน้าเฉพาะตัว ครู I-STEP จะมีหน้าที่ดูแลการสอนเนื้อหาทั้ง 4 วิชา รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ ระเบียบวินัย วิธีการทำงานและ การบริหารเวลาให้กับนักเรียน การสอนจะเป็นการแนะนำเฉพาะตัวแก่นักเรียนแต่ละคน โดยครู I-STEP ทุกคนจะได้รับการฝึกฝนเนื้อหาทั้งหมดทั้งคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ และ ภาษาไทย จึงไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การสอนมาก่อน แต่ควรมีพื้นฐานวิชาการที่ดีอย่างน้อยในวิชาใดวิชาหนึ่ง

 • ด้านการบริหารงาน: ครู I-STEP เป็นบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการของโรงเรียน ครูทุกคนจะมีโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการและผู้บริหารโดยตรงในด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดการภายในรวมไปถึงการบริหารคนและพัฒนาทีมสำหรับตำแหน่ง Senior Instructor

 • ด้านการสื่อสาร: I-STEP ให้ความสำคัญมากกับการสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครอง ครู I-STEP ทุกคนจะมีโอกาสในการพูดคุยกับนักเรียนและผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น ครู I-STEP จะได้ฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสารกับบุคคลที่หลากหลายซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งในความสำเร็จของการทำงานโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่จะเป็นผู้นำต่อไป

Qualification

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

 • ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์หรือใบประกอบวิชาชีพครู โดย I-STEP จัดการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นให้กับครูทุกคน

 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง

 • สามารถทำงานในเวลาดังนี้ได้

  • สาขาเจริญกรุง (สาขาใหญ่): วันอังคาร - วันเสาร์ และ วันอาทิตย์บางวัน​

  • สาขาซีคอนสแควร์: วันพุธ - วันอาทิตย์

 • มีความรู้คณิตศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ / ฟิสิกส์ดี

 • หากมีผลทดสอบที่ดีในข้อสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเช่น TOEFL, IELTS และ TOEIC จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 • มีทัศนคติในการดำเนินชีวิตที่ดี  มีจิตอาสา ยิ้มแย้มแจ่มใส

ส่ง Resume ที่ edu.istep@gmail.com
จะได้รับการตอบกลับภายใน 12 ชั่วโมง
bottom of page