วิชาภาษาอังกฤษ

I-STEP ภาษาอังกฤษเน้นสร้างพื้นฐานคำศัพท์ หลักภาษา ความสามารถในการอ่านและเขียนที่แข็งแกร่งให้กับนักเรียน

 

จุดมุ่งหมายสำคัญของ I-STEP คือทำให้ภาษาอังกฤษไม่ใช่เพียงสิ่งที่เรียนเพื่อการสอบ
แต่เป็นการเรียนเพื่อให้มีทักษะภาษาที่สำคัญต่อการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตในอนาคต

 • First 200 essential words and more

 • Article (a, an, the)

 • Singular and plural nouns

 • Pronouns

 • Subject, verb and object

 • Adjectives and adverbs

Examples of contents​

 • Tenses

 • Reading comprehension

 • Prepositions

 • If-clause

 • Active and passive voice

 • Direct and indirect speech

Examples of contents​

 • Root words

 • Prefix and suffix

 • Finite and non-finite verbs

 • Infinitives, gerunds and participles

 • Words, phrases, clauses and sentences

 • Opinion and essay writing

Examples of contents​

©2021 by TATE Learning Centre BANGKOK THAILAND