วิชาคณิตศาสตร์

I-STEP คณิตศาสตร์เน้นสร้าง 2 สิ่งคือ
การคำนวณที่แม่นยำและความสามารถในการนำทักษะคำนวณนั้นมาใช้ในโจทย์ปัญหาได้

 • การเขียนเลขอย่างถูกวิธี

 • การคิดเลขในใจโดยไม่ต้องนับนิ้ว

 • การบวก ลบ คูณ หารโดยไม่ต้องเขียนทดขีดยืม

 • การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนและทศนิยม

 • โจทย์ปัญหาบวก ลบ คูณ หาร

 • โจทย์ปัญหาร้อยละ กำไร ขาดทุน

 • โจทย์ปัญหาบัญญัติไตรยางศ์

 • โจทย์ปัญหาเรขาคณิต

ตัวอย่างเนื้อหา

 • การแก้สมการ 1-4 ตัวแปร

 • โจทย์ปัญหาการแก้สมการ

 • สมการเส้นตรง

 • ทฤษฎีบทปีทากอรัส

 • สามเหลี่ยมคล้าย

 • อัตราส่วนตรีโกณมิติ

ตัวอย่างเนื้อหา

 • เซตและตรรกศาสตร์

 • เรขาคณิตวิเคราะห์

 • เวกเตอร์

 • สถิติและความน่าจะเป็น

 • ลำดับและอนุกรม

 • แคลคูลัส

ตัวอย่างเนื้อหา

©2021 by TATE Learning Centre BANGKOK THAILAND