คอร์สเรียน

math (2).png

วิชาคณิตศาสตร์

ฝึกทั้งคำนวณและโจทย์ปัญหาให้แข็งแกร่ง

อนุบาล - ประถม: 1750 บาท / เดือน / วิชา

มัธยม: 1850 บาท / เดือน / วิชา

english (1).png

วิชาภาษาอังกฤษ

Grammar, Vocab, Reading, Writing

อนุบาล - ประถม: 1750 บาท / เดือน / วิชา

มัธยม: 1850 บาท / เดือน / วิชา

Advanced Writing:

2500 บาท / เดือน / วิชา

physics (1).png

วิชาฟิสิกส์ (มัธยม)

เน้นการลงมือทำจริง เริ่มต้นเองได้

1850 บาท / เดือน / วิชา

น้องบันไดยืนยิ้ม.png

TCAS หลักสูตรเอนทรานซ์

- ดูแลการรายบุคคลในเรียนเนื้อหาและทำข้อสอบ O-NET, GAT, PAT 9 วิชาสามัญ

- เรียน 4 ชม. / สัปดาห์ / วิชา

- เปิดสอนในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ ฟิสิกส์

3950 บาท / เดือน / วิชา

thai (1).png

วิชาภาษาไทย (ประถม)

การอ่านจับใจความ ไวยากรณ์ และการเขียน

1750 บาท / เดือน / วิชา

เด็กขึ้นบันได.png

Speed up หลักสูตรเร่งรัด

- เรียน 4 ชม. / สัปดาห์ / วิชา

- เปิดสอนในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ ฟิสิกส์

3550 บาท / เดือน / วิชา