วิชาภาษาไทย

หลักสูตรภาษาไทย อนุบาล - ประถมปลาย ครอบคลุมทั้งคำศัพท์ หลักภาษา การอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง วรรณคดี และ การเขียนแบบต่างๆ

ระดับอนุบาล

การอ่าน เขียน พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และ ตัวสะกด

ระดับประถมต้น

 • การเขียนคำในภาษาไทย

 • การผันวรรณยุกต์

 • อักษรควบ อักษรนำ

 • คำพ้องรูป พ้องเสียง

 • ประโยคและชนิดของประโยค

 • เครื่องหมายวรรคตอน จดหมาย

 • การใช้สระเปลี่ยนรูป

 • คำเป็น คำตาย

 • การใช้ รร และ การันต์

 • คำนาม สรรพนาม กริยา วิเศษณ์

 • ภาษาถิ่น คำราชาศัพท์

 • การวิเคราะห์เหตุการณ์

 • อักษรสูง กลาง ต่ำ

 • อักษรเดี่ยว อักษรคู่

 • ประวิสรรชนีย์

 • พยางค์ คำ กลุ่มคำ

 • สำนวน สุภาษิต คำประพันธ์

 • ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ

ระดับประถมปลาย

 • ไตรยางค์ สะกดคำ

 • คำบุพบท คำเชื่อม คำอุทาน

 • ชนิดต่างๆของประโยค

 • การเขียนเรียงความ ย่อความ

 • บทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง

 • การใช้ ไ_  ใ_

 • คำที่มาจากต่างประเทศ

 • การพูดปฏิเสธ หรือโต้แย้ง

 • การเขียนจดหมายกิจธุระ

 • กาพย์ยานี 11 กลอนเสภา

 • คำมูล คำประสม คำซ้ำ คำซ้อน

 • ภาษาพูด ภาษาเขียน อักษรย่อ

 • แผนภาพ โครงเรื่อง

 • การอ่านจับใจความ

 • ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ

T1-141 pic.png
T2-139 pic.png
T3-61 pic.png
S1-91 pic.png
S2-85 pic.png
S3-47 pic.png