top of page
DSC09070.JPG

Thai

วิชาภาษาไทย

วิชาภาษาไทย

หลักสูตรภาษาไทยสำหรับการอ่านและการเขียน ครอบคลุมทั้งคำศัพท์ หลักภาษา การอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง วรรณคดี และ การเขียนแบบต่างๆ

ครูสวัสดี 1.png

ครอบคลุมทุกเนื้อหา

ระดับอนุบาล - ประถมปลาย

ตัวอย่างหลักสูตร

bottom of page