ใน 1 นาที

วิชาคณิตศาสตร์

คำนวณแข็งแกร่งและ

โจทย์ปัญหาคล่องแคล่ว

วิชาภาษาไทย

อ่านเป็น จับประเด็นได้

ไวยากรณ์แน่น

วิชาคณิตศาสตร์

คำนวณแข็งแกร่งและ

โจทย์ปัญหาคล่องแคล่ว

วิชาภาษาอังกฤษ

รู้ศัพท์ แม่นหลักภาษา อ่านคล่องเขียนดี 

(Vocabulary, Grammar, Reading and Writing)

วิชาฟิสิกส์

เข้าใจและหาคำตอบวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์มัธยมต้น และ ฟิสิกส์มัธยมปลายได้ดี

วิชาภาษาไทย

อ่านเป็น จับประเด็นได้

ไวยากรณ์แน่น

จุดเด่นของ

I-STEP คือการเรียนใน STEP ที่พอเหมาะพอดีสำหรับนักเรียน โดยมีจุดเด่น 3 ประการคือ

นักเรียนจะได้รับการทดสอบและวิเคราะห์ว่า ควรเริ่มต้นฝึกตั้งแต่เรื่องใดเพื่อทำให้พื้นฐานแข็งแกร่งเพียงพอที่จะเรียนต่อไปในระดับสูงได้อย่างแท้จริง จุดเริ่มต้นและความก้าวหน้าในการเรียนจึงเป็นแบบเฉพาะตัวของนักเรียนแต่ละคน

1

หลักสูตร I-STEP ครอบคลุมหัวข้อหลักทั้งหมดที่นักเรียนจะต้องพบในการเรียนและการสอบ สำหรับวิชาเลขหมายถึงการฝึกคำนวณและโจทย์ปัญหาขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง สำหรับวิชาภาษาอังกฤษหมายถึง คำศัพท์ หลักภาษา การอ่านและการเขียน นักเรียนจึงสามารถเรียนเนื้อหาสำคัญเหล่านี้ได้ครบถ้วนในการเรียน I-STEP

2

3

I-STEP มุ่งฝึกนักเรียนมากกว่าเรื่องวิชาการ เนื่องจากการเรียน I-STEP เน้นการฝึกฝนรายวันในเรื่องที่ไม่ยากและไม่มากเกินไป โดยใช้เวลา 10-15 นาทีต่อวัน I-STEP จึงสามารถฝึกนิสัยในการทำงานที่สำคัญ คือ ระเบียบวินัย การบริหารเวลา ทักษะในการเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ความซื่อสัตย์และการทำงานอย่างตั้งใจให้กับนักเรียนได้

©2021 by TATE Learning Centre BANGKOK THAILAND