top of page
Gurubangna_200227_0002.jpg

Getting to know

I-STEP

รู้จัก ไอ-สเต็ป

ใน 1 นาที

วิชาคณิตศาสตร์

คำนวณแข็งแกร่งและ

โจทย์ปัญหาคล่องแคล่ว

วิชาภาษาอังกฤษ

รู้ศัพท์ แม่นหลักภาษา อ่านคล่องเขียนดี 

(Vocabulary, Grammar, Reading and Writing)

วิชาฟิสิกส์

เริ่มต้นการทำโจทย์เองได้

ในเนื้อหาฟิสิกส์มัธยมต้น และ ฟิสิกส์มัธยมปลาย

วิชาภาษาไทย

อ่านเป็น จับประเด็นได้

เขียนได้อย่างถูกต้อง

ไวยากรณ์แม่นยำ

จุดเด่นของ

I-STEP คือการเรียนใน STEP ที่พอเหมาะพอดีสำหรับนักเรียน โดยมีจุดเด่น 3 ประการคือ

1

นักเรียนจะได้รับการทดสอบและวางแผนการเรียนรายบุคคล

นักเรียนทุกคนจะได้รับการทดสอบวัดระดับอย่างละเอียดเพื่อหาจุดเริ่มต้นที่เหมาะสม และครูจะวางแผนการเรียนให้รายบุคคลจากพื้นฐานวิชาการ ลักษณะนิสัยของนักเรียน และเป้าหมายทางวิชาการ

DSC09361.JPG

2

เป็นการเรียนแบบ "ลงมือทำ"

นักเรียน I-STEP จะมีการบ้านที่เหมาะสมให้ฝึกฝนทำทุกวัน ประมาณวันละ 10-15 นาที โดยที่สามารถปรับปริมาณและการบ้านได้ เพราะเราเชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการลงมือทำจริงอย่างเป็นระบบ

3

I-STEP มุ่งฝึกนักเรียนมากกว่าเรื่องวิชาการ

เนื่องจากการเรียน I-STEP เน้นการฝึกฝนรายวันในเรื่องที่ไม่ยากและไม่มากเกินไป โดยใช้เวลา 10-15 นาทีต่อวัน I-STEP จึงสามารถฝึกนิสัยในการทำงานที่สำคัญ คือ ระเบียบวินัย การบริหารเวลา ทักษะในการเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ความซื่อสัตย์และการทำงานอย่างตั้งใจให้กับนักเรียนได้เสมอมา

bottom of page