top of page

คืออะไร

รู้จัก

ใน 1 นาที

Adult Students
การเรียนที่คาดหวังได้มากกว่าวิชาการ
การเรียน I-STEP คือการเรียนระยะยาวตั้งแต่การสร้างพื้นฐานจนถึงการเรียนเนื้อหาในระดับมัธยมปลายและมหาวิทยาลัย
ซึ่งการเรียนนี้สามารถคาดหวังได้มากกว่าวิชาการ

 

I-STEP ตั้งใจสร้างให้นักเรียนมีนิสัยในการเรียนรู้และการทำงานที่ดี มีระเบียบวินัยและความเพียรซึ่งเป็นรากฐานที่แท้จริงของความสำเร็จ

ยิ่งไปกว่านั้น I-STEP เป็นที่ๆ

ครูสร้างขึ้นในแบบที่อยากให้ลูกหลานของครูได้เรียน

และครูทุกคนตั้งใจจะเป็นผู้ใหญ่แบบที่อยากให้ลูกหลานของครูได้พบ

วิชาคณิตศาสตร์

  • พื้นฐานการคำนวณที่แม่นยำ

  • ความสามารถในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาในระดับประถมและมัธยม

  • ความสามารถในการเรียนเนื้อหาคณิตศาสตร์
    ระดับสูงได้เป็นอย่างดี

วิชาภาษาอังกฤษ

  • สร้างพื้นฐานคำศัพท์ หลักภาษา

  • ความสามารถในการอ่านและการเขียนที่แข็งแกร่ง

  • ทักษะภาษาที่สำคัญต่อการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตในอนาคต ไม่ใช่เพียงภาษาอังกฤษเพื่อสอบเท่านั้น

วิชาฟิสิกส์

  • โจทย์ฟิสิกส์ในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย

  • ปูพื้นฐานความเข้าใจและเนื้อหาที่สำคัญที่สามารถนำไปใช้ในระดับอุดมศึกษา

bottom of page