I-STEP ภาษาไทย

ระดับอนุบาล -  ประถมปลาย

เด็กๆ มีปัญหา อ่านไม่เป็น เรียนไม่เข้าใจ จับใจความไม่ได้หรือไม่

อ่านเป็นจับประเด็นได้ เรียนภาษาไทยที่ I-STEP

คืออะไร

รู้จัก

ใน 1 นาที

การเรียนที่คาดหวังได้มากกว่าวิชาการ
การเรียน I-STEP คือการเรียนระยะยาวตั้งแต่การสร้างพื้นฐานจนถึงการเรียนเนื้อหาในระดับมัธยมปลายและมหาวิทยาลัย
ซึ่งการเรียนนี้สามารถคาดหวังได้มากกว่าวิชาการ

 

I-STEP ตั้งใจสร้างให้นักเรียนมีนิสัยในการเรียนรู้และการทำงานที่ดี มีระเบียบวินัยและความเพียรซึ่งเป็นรากฐานที่แท้จริงของความสำเร็จ

ยิ่งไปกว่านั้น I-STEP เป็นที่ๆ

ครูสร้างขึ้นในแบบที่อยากให้ลูกหลานของครูได้เรียน

และครูทุกคนตั้งใจจะเป็นผู้ใหญ่แบบที่อยากให้ลูกหลานของครูได้พบ

วิชาคณิตศาสตร์

 • พื้นฐานการคำนวณที่แม่นยำ

 • ความสามารถในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาในระดับประถมและมัธยม

 • ความสามารถในการเรียนเนื้อหาคณิตศาสตร์
  ระดับสูงได้เป็นอย่างดี

วิชาภาษาอังกฤษ

 • สร้างพื้นฐานคำศัพท์ หลักภาษา

 • ความสามารถในการอ่านและการเขียนที่แข็งแกร่ง

 • ทักษะภาษาที่สำคัญต่อการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตในอนาคต ไม่ใช่เพียงภาษาอังกฤษเพื่อสอบเท่านั้น

วิชาฟิสิกส์

 • โจทย์ฟิสิกส์ในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย

 • การเรียนฟิสิกส์แบบลงมือทำ เพื่อสามารถเริ่มต้นเองได้ เข้าใจที่มาและการใช้ของสูตรต่างๆ อย่างแท้จริง

 • ปูพื้นฐานความเข้าใจและเนื้อหาที่สำคัญที่สามารถนำไปใช้ในระดับอุดมศึกษา

วิชาภาษาไทย

 • ฝึกฝนการอ่านจับใจความอย่างแตกฉาน โดยผ่านภาษาพาที วรรณคดีลำนำ

 • ไวยากรณ์ภาษาไทยและวิธีการนำไปใช้อย่างครอบคลุม

 • ฝึกฝนทักษะการเขียนประโยคและเรียงความภาษาไทยอย่างถูกต้อง

©2021 by TATE Learning Centre BANGKOK THAILAND