top of page

ปฐมนิเทศและการทดสอบวัดระดับออนไลน์

การทดสอบหาจุดเริ่มต้นพร้อมกับการอธิบายวิธีการเรียนผ่านทาง Video Call

  • 1 ชั่วโม

ข้อมูลการติดต่อ

natchadhe@gmail.com

bottom of page